Privacyverklaring

Acupunctuur Praktijk Healing Nature

Meester van houtstraat 10, 5251 AD

Vlijmen Tel: 06-83671217

info@healing-nature.nl// www.healing-nature.nl

Acupunctuur Praktijk Healing Nature, gevestigd aan de Meester van houtstraat 10, 5251 AD te Vlijmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze Privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Mevr. L de Laat is de Functionaris Gegevensbescherming
van Praktijk Healing Nature, Meester van houtstraat 10, 5251 AD Vlijmen, 06-83671217. Zij is te bereiken via info@healing-nature.nl of https://www.healing-nature.nl  

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Praktijk Healing Nature verwerkt uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik
verwerk in het kader van de wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO):

        voor- en achternaam

        geslacht

        geboortedatum

        adresgegevens

        telefoonnummer

        e-mailadres

        verzekeringsnummer

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Hierdoor kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding.

Het betreft de volgende gegevens:

         naam, adres, woonplaats

         cliëntnummer

         datum van behandeling en factuurdatum + nummer

         een korte beschrijving van de behandeling met daarbij de prestatiecode die de 

         zorgverzekeraars hebben opgesteld

         geboortedatum

         verzekeringsnummer en de kosten van het consult.

Dossiervorming:

Uw dossier bevat verder aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ook worden er in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik -na uw expliciete toestemming- heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts.
Dit is conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Wet
Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Ik doe mijn uiterste best om uw Privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer, dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische
gegevens en tevens ervoor zorg, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw
gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in
uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens
te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een
bezoeker jonger dan 16 jaar is. Ouders wil ik dan ook aanraden om betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er
van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@healing-nature.nl,
dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Praktijk Healing Nature verwerkt uw persoonsgegevens voor
de volgende doelen: 

        het uitvoeren van uw behandeling(en)

        het afhandelen van uw betaling(en)

        u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te

        kunnen voeren.

        u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten - om goederen en

        diensten bij u af te leveren

        Praktijk Healing Nature verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe

        verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn eigen belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Praktijk Healing Nature heeft geen geautomatiseerde verwerkingssystemen, die besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens:

Praktijk Healing Nature bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waar voor uw gegevens worden verzameld. Echter conform de Wet
Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
, moet ik nu uw gegevens oneindig bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk Healing Nature verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Te denken valt aan een doorverwijzing naar een andere behandelaar, bij waarneming door een andere collega en voor geanonimiseerd gebruik tijdens een intercollegiale toetsing. Dat laatste echter alleen met uw expliciete toestemming vooraf. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Healing nature blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Praktijk Healing Nature gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Healing Nature en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  persoonsgegevens sturen naar info@healing-nature.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en
 Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Healing Nature wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Praktijk Healing Nature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@healing-nature.nl.